Verejné knižnice a metodika

Spolupráca s miestnymi verejnými knižnicami

Mestská knižnica v Bratislave na základe uzavretia zmlúv o spolupráci s miestnymi knižnicami ponúka bezplatnú registráciu a využívanie služieb všetkým riadne registrovaným používateľom a používateľkám knižníc vymenovaných mestských častí:

Miestna knižnica Karlova Ves, Istra Centrum – Miestna knižnica Devínska Nová Ves, Miestna knižnica Vrakuňa, Miestna knižnica Vajnory, Miestna knižnica Záhorská Bystrica, Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave.

Verejné knižnice v Bratislave

Adresár verejných knižníc v Bratislave 2020

Sieť verejných knižníc v Bratislave tvorí 17 knižníc a ich 23 pobočiek, z toho je 1 regionálna knižnica, 4 knižnice s právnou subjektivitou s funkciou mestskej knižnice, 7 obecných knižníc s profesionálnym zamestnancom bez právnej subjektivity, v ktorých má knihovník pracovný úväzok aspoň 0,5 úväzku a 5 obecných knižníc s neprofesionálnym zamestnancom bez právnej subjektivity, v ktorých knihovník pracuje na nižší ako polovičný pracovný úväzok:

Metodická činnosť a koordinácia spolupráce Mestskej knižnice v Bratislave smerom k bratislavským verejným knižniciam sa zameriava na:

  • analýzu a hodnotenie rozvoja verejných knižníc v Bratislave,
  • organizáciu odborných podujatí pre pracovníkov a pracovníčky verejných knižníc v Bratislave a Bratislavskom kraji,
  • spoločné aktivity v organizácii čitateľských súťaží a kultúrno-výchovných podujatí,
  • spracovanie spoločných projektov v oblasti ďalšieho vzdelávania knižničných pracovníkov a v oblasti elektronizácie knižníc,
  • odbornú a poradenskú službu, poskytovanie metodických konzultácií.

Online katalógy bratislavských verejných knižníc

Online katalógy prevádzkujú prostredníctvom vlastnej webovej stránky regionálna a všetky mestské knižnice:

Knižničné dokumenty a zákony

PDF
Príručka knihovníka malej knižnice 2. časť
Pridané 10. 5. 2022
PDF
Príručka knihovníka malej knižnice 1. časť
Pridané 10. 5. 2022
PDF
Metodické usmernenie MK SR č. MK - 4315/2020-110/11107
Pridané 10. 5. 2022
PDF
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
Pridané 31. 3. 2022
PDF
ZÁKON č. 18 z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pridané 31. 3. 2022
PDF
Zákon č. 84/2007 Z. z. NR SR, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 618/2003 Z. z. NR SR
Pridané 10. 5. 2022
PDF
Vyhláška MK SR č. 421/2003 o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach
Pridané 10. 5. 2022
PDF
Metodický pokyn MK SR č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice
Pridané 10. 5. 2022
PDF
Zákon č. 618/2003 Z. z. NR SR o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
Pridané 10. 5. 2022
PDF
Metodický pokyn k vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 421/2003 Z.z.
Pridané 10. 5. 2022
PDF
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 - 2020
Pridané 10. 5. 2022
PDF
Zákon č. 185/2015 Z. z. NR SR Autorský zákon
Pridané 10. 5. 2022
PDF
Zákon č. 126/2015 Z. z. NR SR o knižniciach
Pridané 10. 5. 2022

Odoberajte novinky z knižnice